Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Samenwerking tussen de Contractant en Yilps BV met betrekking tot het maken en opleveren van een Website en bijbehorende producten en diensten. Contractant verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen van onderstaande artikelen en hiermee akkoord gaat. Deze algemene voorwaarden zijn door Contractant akkoord verklaard indien de Contractant de facturatie heeft betaald en/of schriftelijk akkoord is gegaan. Yilps heeft het recht om op elk moment deze Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen, dan wel wijzigingen aan de vorm van een product of dienst en/of technische ontwikkelingen. Eventuele wijzigingen worden via haar website www.yilps.nl/algemene-voorwaarden bekend gemaakt.

 

Artikel 1: definities en begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt, zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Samenwerking tussen Yilps en Contractant waarop Yilps deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Yilps: Yilps BV. Yilps BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK nummer 67254462.
Yilps.nl: Yilps.nl is een website eigendom van Yilps BV.
Contractant: de wederpartij met wie Yilps BV een samenwerking aangaat zodra een wederpartij een eerste betaling heeft verricht voor een door Yilps aangeboden pakket en zolang de wederpartij de samenwerking niet schriftelijk met aangetekend schrijven heeft opgezegd, waarbij de wederpartij een minimale periode samenwerkt met Yilps, welke duur afhankelijk is van het afgesloten pakket.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee overeenkomstige rechten, zoals modelrecht, auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht, copyrights, databankrecht en rechten op knowhow.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en Yilps op grond waarvan Yilps Diensten en Services aan Contractant verschaft. Onder Overeenkomst wordt tegelijkertijd de Samenwerking tussen Contractant en Yilps verstaan, welke ingaat na een eerste betaling en eindigt na de minimale looptijd van het afgenomen pakket en na schriftelijke opzeggen, waarbij Contractant al haar verplichtingen richting Yilps moet hebben voldaan. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over Samenwerking, wordt tegelijkertijd de Overeenkomst tussen Contractant en Yilps bedoeld, welke automatisch start zodra Contractant een eerste betaling heeft verricht voor het gekozen pakket.
Samenwerking: de samenwerking tussen Contractant en Yilps gaat in zodra Contractant een eerste betaling heeft verricht voor het gekozen pakket.
Storing: het in materiële zin niet voldoen van de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties van de Dienst.
CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website van Contractant beheerd kan worden.
Content: inhoud van de Website zoals teksten foto’s, video’s en andere vormen van communicatie uitingen, die door Yilps in opdracht van Contractant of door Contractant zelf of door andere partijen op de Website is of wordt geplaatst.
Yilps Content: de door YIlps op de Website geplaatste Content welke niet afkomstig is van Contractant, zoals teksten, foto’s, video’s en andere communicatie uitingen.
Domeinnaam: het webadres waarmee de Website van een klant op het internet gevonden wordt en eventueel gekoppeld aan e-mailadressen.
Hosting: dienst waarbij voor de Contractant informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;
Server: een computer welke ook wel een Server wordt genoemd, waar de Website inclusief content van de website wordt bewaard.
Website: de door Yilps voor Contractant opgeleverde Website waar de Hosting en eventueel e-mailadressen behoren.

 

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de samenwerking tussen YIlps en Contractant aangaande de website en gerelateerde diensten en producten welke worden geleverd door Yilps aan de Contractant, welke automatisch ingaan zodra er een eerste betaling is gedaan door Contractant. De Algemene Voorwaarden worden op Yilps.nl/algemene-voorwaarden aan de Contractant ter beschikbaar gesteld.
2.2  Als een van de van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.3  Yilps wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.
2.4  Voor specifieke producten en/of diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
2.5 Yilps is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarbij een wijziging via Yilps.nl/algemene-voorwaarden wordt bekendgemaakt, of op een andere wijze aan Contractant wordt bekend gemaakt. Als Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Samenwerking, binnen 14 dagen na de publicatie of bekendmaking door Yilps, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.

 

Artikel 3: totstandkoming Samenwerking
3.1  De samenwerking komt tot stand wanneer de Contractant een betaling voor een pakket Yilps heeft gedaan.
3.2  Alle door Yilps voorgestelde aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het voorstel uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
3.3 Yilps is altijd gerechtigd om een aanvraag te weigeren, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, als zij twijfel heeft over of de (potentiële) Contractant in staat is om haar financiële verplichtingen na te komen richting Yilps. Bij weigering kan een (potentiële) Contractant nooit een schadevergoeding van Yilps eisen. Yilps heeft daarbij geen verplichting haar overwegingen te melden aan de (potentiële) Contractant.
Artikel 4: hosting
4.1 Yilps zal gedurende de Samenwerking voor Contractant de website Hosten op een Server van Yilps (of van een leverancier van Yilps), voor een goed beheer, een goede bereikbaarheid en andere technische mogelijkheden.
4.2 Yilps hanteert voor zijn Abonnementen een Fair Use Policy. Deze houdt onder andere in dat de Klant onbeperkt van de Dienst gebruik kan maken mits dit binnen een naar inzicht van Yilps redelijke hoeveelheid dataverkeer gebeurt en afgewogen naar een gemiddelde van het aantal klanten.
4.3 Yilps doet haar uiterste best de Server en Website te beveiligen tegen onbevoegde toegang.

 

Artikel 5: dienstverlening
5.1 Yilps zal haar uiterste best doen om de website en eventueel bijkomende diensten en producten zoals overeengekomen met Contractant te leveren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
5.2 Yilps zal er altijd naar streven om de schriftelijk afgesproken product(en) en/of diensten zoals de Website tussen Yilps en Contractant te leveren binnen de overeengekomen termijn, echter mogen alle leveringstermijnen alleen als richtlijn en daarom nooit als bindend en definitief worden gezien door Contractant.
5.3 Yilps kan niet 100% garanderen dat er geen Storingen, virussen of hacks optreden. Yilps doet haar uiterste best om Storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Yilps kan daarbij echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische Storingen, virussen of hacks. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van haar Content. Yilps kan een adviserende rol hebben hoe deze Content zo goed mogelijk te bewaren.
5.4 Yilps is gerechtigd de overeengekomen en geleverde product(en) en/of diensten zoals de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden, verbeteringen, updates, de website aan te passen aan de huidige stand van de techniek, zonder dat Contractant recht heeft op schadevergoeding of de Samenwerking hierom kan ontbinden. Yilps zal haar uiterste best doen tijdelijke onderbrekingen (bijvoorbeeld van de hosting) of veranderingen zo goed mogelijk te laten verlopen en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen of schade welke hierdoor is opgelopen.
5.5 Yilps is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden voor het maken en/of onderhouden product(en) en/of dienst(en) zoals de website van Contractant.
5.6  Als volgens Yilps extra werkzaamheden vereist zijn, bijvoorbeeld doordat Contractant dat vraagt of veroorzaakt, dan is Yilps gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten aan Contractant in rekening te brengen.

 

Artikel 6: service en ondersteuning
6.1  Contractant heeft binnen een maand na oplevering van de Website recht op een uitleg over het zelf eenvoudig aanpassen van teksten in het Content Management Systeem of andere vragen die betrekking hebben op producten en diensten van Yilps.
6.2 Yilps zal het eerste half jaar, bij een eenvoudige standaard website uit het standaard door Yilps op de website aangeboden pakket, tot een half uur gratis per maand een Yilps collega beschikbaar stellen voor aanpassingen. Ook kan dit half uur naar eigen inzicht van Yilps medewerkers worden gebruikt om contractant te leren hoe de aanpassingen zelf eenvoudig door te voeren via het Content Management Systeem of voor andere support tijd zoals voor inhoudelijke correspondentie (telefonisch of per email). Support uren worden niet meegenomen naar een volgende maand wanneer deze niet worden benut.
6.3  Wanneer Contractant tijdens het eerste half jaar meer dan een half uur per maand support wenst, zie ook 6.2, voor aanpassingen aan de website of voor andere inhoudelijke correspondentie (per telefoon of schriftelijk per email) en/of dit niet wenst zelf aan te passen via het Content Management Systeem, of na dit half jaar, dan betaalt Contractant het uurtarief van €59,- Excl BTW per uur waneer Yilps een webdesigner beschikbaar heeft. Yilps behoudt zich daarbij het recht voor om een voorstel te doen voor een hoger uurtarief, bij de vraag naar een naar inzicht van Yilps onevenredig aantal support uren per maand; het is dan aan de Contractant om dat aanbod wel of niet te accepteren.
6.4 Yilps is altijd gerechtigd om er voor te kiezen gevraagde wijzigingen door de Contractant niet direct, of niet uit te voeren, ook in het geval van onderbezetting of andere redenen.
6.5  Wanneer Yilps constateert dat de Contractant de bandbreedte overschrijdt, dan wordt de Contractant benaderd voor een ander pakket met een hogere prijs; het is dan aan de Contractant om dat aanbod te accepteren, of om minder bandbreedte te gaan gebruiken. In het geval waarbij er veel meer dan het gemiddelde dan alle Contractanten tezamen bandbreedte is gebruikt door de Contractant, dan heeft Yilps het recht de kosten hierop te verhalen bij de Contractant. Het is geen doel van Yilps om hier geld op te verdienen, de kosten die Yilps met terugwerkende kracht in rekening brengt aan de Contractant zijn tot maximaal de kosten die Yilps gemaakt heeft bij haar eigen hostingprovider waar Yilps mee samenwerkt.

 

Artikel 7: hulp en verplichtingen door contractant
7.1 Contractant zal zijn medewerking verlenen aan de uitvoering van de producten/diensten uit de samenwerking. Contractant zal daarbij alle benodigde gegevens en/of content op tijd, met een maximale doorlooptijd van 10 werkweken, en volgens de door Yilps aangegeven (technische) specificaties voor aanvang van de bouw van de website aanleveren zodat Yilps de producten/diensten kan uitvoeren en opleveren. Mits hier niet aan wordt voldaan, heeft Yilps het recht om het product live te zetten en daarbij voldaan aan het opleveren van het project.
7.2 Yilps heeft het recht de eisen en de (technische) specificaties tijdens de duur van de Samenwerking aan te passen of te optimaliseren. Yilps zal Contractant via een e-mail of telefonisch van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.
7.3  Contractant verklaart dat alle gevraagde informatie juist en volledig is en stelt Yilps spoedig op de hoogte bij wijzigingen van relevante gegevens.
7.4  Contractant garandeert Yilps dat de door Contractant geboden producten en/of diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse Wetgeving en garandeert dat informatie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden.
7.5  Contractant vrijwaart Yilps volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen van derden tot schadevergoeding en vrijwaart Yilps daarbij voor alle kosten welke in dit verband worden gemaakt.
7.6  Contractant is niet gerechtigd de Samenwerking over te dragen aan derden partij(en) tenzij Yilps hier Contractant uitdrukkelijk schriftelijk toestemming toe verleent.
7.7  Contractant dient zorgvuldig om te gaan met inloggegevens. In het geval van of het vermoeden van misbruik of ontvreemding, dan zal Contractant direct Yilps hiervan op de hoogte stellen. Yilps kan dan de toegang tot de website (tijdelijk) blokkeren of binnen het vermogen van Yilps andere passende (veiligheids)maatregelen nemen.
7.8 Yilps doet haar best om de website te beschermen tegen onbevoegden, virussen of hackers, echter is Contractant zelf volledig aansprakelijk voor schade aangebracht door onbevoegden, virussen, hackers of eigen (onbedoelde) wijzigingen, verdwenen gegevens en/of veranderingen aan de website.
7.9  Nadat de Website schade heeft opgelopen, kan Contractant Yilps vragen deze schade te laten herstellen, een eventuele back-up terug te zetten als voorhanden (Yilps doet haar uiterste best om geregeld back-ups te maken en het terugzetten van een vorige Website versie kan doorgaans gemakkelijk en snel; maar is nooit 100% gegarandeerd, afhankelijk van de schade), waarbij Yilps gerechtigd is alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen. Yilps zal bij grote schade van te voren een aparte begroting opgeven, waarbij Contractant de keuze heeft hier wel of niet mee akkoord te gaan.
7.10  Contractant dient bij verhuizing of wanneer het (factuur)adres verandert, tijdig en voorafgaand schriftelijk aan Yilps zijn nieuwe vestigingsplaats en / of nieuwe factuuradres mee te delen.

 

Artikel 8: vergoeding en betaling
8.1  Contractant betaalt de tijdens het bestelproces overeengekomen prijs voor bestelde producten en/of diensten. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro’s, exclusief BTW.
8.2  De vergoedingen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.
8.3  Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd, waarbij Contractant de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum dient te hebben voldaan.
8.4  Met het afsluiten van de samenwerking geeft Contractant nadrukkelijke toestemming voor jaarlijkse of maandelijkse vergoedingen welke via een automatisch incasso dienen te worden voldaan. Contractant gaat akkoord met een automatische incasso voor de bij het pakket behorende bedrag.
8.5 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Contractant in verzuim, waarbij de Contractant vanaf die datum over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand.
8.6 Wanneer Contractant in betalingsverzuim is, is deze naast het verschuldigde bedrag en vergoeding van rente, ook verschuldigd om alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
8.7 Een beroep door Contractant op verrekening, opschorting of aftrek is niet toegestaan.
8.8 Indien Contractant na een betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, kunnen alle Producten en/of Diensten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Yilps tijdelijk worden opgeschort.

 

Artikel 9: intellectuele Eigendomsrechten
9.1  Na beëindiging van de Samenwerking en betaling van alle financiële verplichtingen van Contractant aan Yilps komen de domeinnaam en de Intellectuele Eigendomsrechten van de website automatisch aan Contractant toe, ook volgens artikel 13 van deze algemene voorwaarden. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang nog niet alle financiële verplichtingen aan Yilps zijn voldaan, komt de domeinnaam nog aan Yilps toe.
9.2  Contractant garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse wet en regelgeving, geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.
9.3  De Intellectuele Eigendomsrechten op Content zoals teksten en afbeeldingen die Contractant aan Yilps aanlevert, berusten bij Contractant. Contractant garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken en staat ervoor in dat deze content geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat deze gerechtigd is deze content aan Yilps ter beschikking te stellen voor de website. Contractant vrijwaart Yilps tegen alle aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derde partijen. Dit geldt ook als Yilps content heeft geplaatst zoals foto’s, waarvoor Contractant geen rechten heeft. Het  zelf de volledige verantwoordelijkheid van Contractant om zelf te onderzoeken of Contractant de rechten heeft over alle foto’s welke op de Website van Contractant zijn gepubliceerd.
9.4  Na beëindiging van de Samenwerking en betaling van alle financiële verplichtingen van Contractant aan Yilps komt de domeinnaam aan Contractant toe. De domeinnaam en website zal tot die tijd uitsluitend aan Yilps toekomen zolang Contractant nog een betalingsverplichting of andere verplichtingen heeft richting Yilps. Contractant kan gedurende deze periode in geen geval en op geen enkele wijze aanspraak maken op een overdracht. Zolang Contractant nog een betalingsverplichting heeft richting Yilps is het Contractant dan ook niet toegestaan en mag Contractant derden ook niet toestaan om de gehele of delen van de Website en/of (delen van) de broncode te kopiëren, te modificeren, aan te passen en/of over te zetten naar een andere domeinnaam of partij.
9.5  Contractant heeft het recht om na afloop van de Samenwerking met Yilps en na betaling van alle financiële verplichtingen aan Yilps de voor Contractant geregistreerde Domeinnaam zonder kosten over te nemen. Yilps zal na schriftelijk verzoek van de Contractant een transfercode (laten) aanmaken en deze aan de Contractant per email toesturen. Deze transfercode blijft 5 dagen geldig en wanneer Contractant binnen deze 5 dagen geen gebruik maakt van deze code, wordt de Domeinnaam vrijgegeven en, na een quarantaineperiode van circa 40 dagen, beschikbaar gesteld voor registratie door derde partijen. Indien Contractant de Domeinnaam overneemt, wordt het e-mailadres automatisch overgezet in een proces welke ongeveer 5 dagen duurt.
9.6  Indien de Contractant nog niet beschikt over een Domeinnaam zal Yilps de Domeinnaam registreren. Yilps kan geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd wordt maar zal haar uiterste best doen om de gewenste Domeinnaam succesvol te registreren.
9.7  Wanneer Contractant al een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wil gebruiken voor een door Yilps te ontwikkelen Website, dan zal de Contractant deze Domeinnaam aan Yilps overdragen. Dit gebeurt doordat Contractant een verhuiscode opvraagt bij de hostingpartij die op dat moment de domeinnaam host. Yilps draagt vervolgens zorg voor de koppeling tussen de Website en de Domeinnaam.
9.7.1 Wanneer de Contractant een ander Domeinnaam wilt dan een .nl zijn hier extra kosten aan verbonden.
9.8  Wanneer Contractant een bestaande website heeft dan zal Yilps de Contractant alle benodigde informatie verstrekken om een soepele overstap naar Yilps te maken.
9.9  Contractant is akkoord en bekend met het feit dat Yilps BV de Domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Dit zorgt er voor dat Contractant geen enkel zeggenschap heeft over de registratie van de Domeinnaam, zolang de Samenwerking van kracht is.

 

Artikel 10: ontwikkeling en oplevering van de website
10.1 Contractant maakt een keuze voor een website design volgens een vaste template. Voorafgaand aan de Livegang vult Yilps zonder meerkosten Content (teksten en afbeeldingen) op maximaal 5 webpagina’s binnen de gekozen template en stuurt Yilps aan Klant desgewenst een handleiding om eenvoudig via het Content Management Systeem zelf content (teksten en foto’s) te plaatsen op de bestaande pagina’s. Grote aanpassingen aan de opmaak van de gekozen template vallen niet binnen de scope van het project. Yilps bepaalt hierbij wanneer een verandering groot is en buiten scope valt van het project. Yilps begint met het invullen van de aangeleverde content op de website als alle content door Contractant in 1 keer is aangeleverd. Nieuwe of gewijzigde content welke daarna wordt aangeleverd door Contractant valt buiten de scope van een project en kan Yilps eventueel tegen een meerprijs toevoegen of aanpassen. Zie hier het stappenplan welke Yilps hanteert (ondanks dat deze Algemene Voorwaarden in alle gevallen zwaarder wegen dan het stappenplan) https://yilps.nl/wp-content/uploads/2016/08/Stappenplan.pdf
10.2 Voorafgaand aan de Livegang voert Yilps zonder meerkosten aanpassingen uit op maximaal 5 webpagina’s van de nieuwe website, waarbij Yilps tot 5 foto’s plaatst en Yilps ook kan beslissen tot een bepaalde maximale hoeveelheid tekst in te voeren en op te maken. Speciale wensen voor bijvoorbeeld het aanpassen van de Lay-out, specifieke functionaliteiten en andere specifieke wensen kan Yilps tegen meerkosten oppakken, mits dit technisch mogelijk is voor Yilps en Yilps daar de capaciteit voor heeft. Yilps zal van te voren een aparte begroting opgeven, waarbij Contractant de keuze heeft hier wel of niet mee akkoord te gaan en daarbij de wensen wel of niet te laten doorvoeren.
10.3 Zodra het website project door Yilps als afgerond wordt beschouwd, informeert Yilps Contractant met daarin de (tijdelijke) URL waarop de Website staat. Vervolgens heeft Contractant 3 werkdagen om eventuele aanscherpingen door te geven aan Yilps voordat de website definitief wordt Live gezet. Wanneer de Contractant binnen de 3 werkdagen geen aanpassingsverzoek per email bij Yilps heeft ingediend, dan wordt de Website door Contractant geacht te zijn geaccepteerd en kan deze door Yilps worden Live gezet of als deze website nog niet LIve kan worden gezet, dan kan de Website toch door Yilps als afgerond worden beschouwd. In het geval Contractant binnen de 3 dagen nog wensen tot aanpassingen heeft, zal Yilps de alleen door Yilps akkoord bevonden aanpassinge, of geen aanpassingen a;s Yilps daartoe besluit, verwerken om daarna de Website Live te zetten of het project als afgerond worden beschouwd, zonder verplichtingen meer vanuit Yilps richting Contractant.
10.4 Contractant krijgt een beperkte redacteur bevoegdheid in het Content Management Systeem om zelf teksten en afbeeldingen aan te passen. Met deze beperkte rol voorkomt Yilps bijvoorbeeld dat er onbedoeld problemen ontstaan op andere onderdelen van de website van Contractant of andere websites van klanten van Yilps.
10.5 Om een duur maatwerk project te voorkomen werkt Yilps met een vaste WordPress template. Ongeacht welke WordPress template je ook kiest, kunnen onderdelen wel en niet standaard worden aangepast. Contractant moet hierbij dus rekening houden dat sommige onderdelen door Yilps moeten worden aangepast en/of maatwerk zijn en daarom apart begroot kunnen worden door Yilps aan Contractant.
10.6 Yilps is de enige partij welke tijdens de samenwerking technisch aanpassingen kan maken aan de website, mede om te zorgen dat er niet onbedoeld problemen kunnen ontstaan op andere onderdelen van de website van Contractant of andere Websites van klanten van Yilps.
10.7 Zodra Contractant over het aantal pagina’s heen gaat binnen haar gekozen pakket, dan is Contractant verplicht binnen 5 werkdagen een email naar [email protected] te sturen, zodat Yilps het pakket kan upgraden.
10.8 Na het Live zetten van de website heeft Contractant de mogelijkheid extra wensen en aanpassingen te laten realiseren via Yilps (welke deze ook weer ka inkopen bij een derde partij zoals een freelance webdesigner) tegen door Yilps opgegeven meerkosten voor dit werk, het eerste half jaar, wanneer dit buiten het half uur support per maand valt volgens de artikelen 6.2 en 6.3, en na het half jaar. Yilps zal van te voren een aparte begroting opgeven, waarbij Contractant de keuze heeft hier wel of niet mee akkoord te gaan en daarbij de wensen en aanpassingen wel of niet te laten doorvoeren. Extra wensen mailt Contractant altijd via [email protected]
10.9  Yilps verzorgt het schrijven en plaatsing van teksten in het geval dat Contractant dit specifiek en schriftelijk tegen extra betaling heeft afgenomen van Yilps. Deze Content is in dat geval toe te kennen als content van Yilps.
10.10  Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot unieke Content welke Yilps heeft geproduceerd voor op de website van Contractant berusten bij Yilps zolang de Samenwerking nog loopt en Contractant nog een betalingsverplichting heeft richting Yilps. Zolang de Samenwerking loopt verleent Yilps een niet-exclusief recht om deze Content te gebruiken voor op de Website. Yilps is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of te verwijderen (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij foutieve teksten of afbeeldingen) tijdens de duur van de Samenwerking, waarbij Contractant geen aanspraak kan maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.
10.11 Yilps zal zich uiterst inspannen haar geleverde Producten en/Diensten volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren aan Contractant, echter geeft Yilps nooit een garantie richting Contractant dat zij met behulp van de producten en/of diensten van Yilps bepaalde omzetten, klanten of bezoekers genereert.
10.12 Yilps kan door Contractant verantwoordelijk worden gehouden voor de juiste en professionele installatie van implementaties van aparte plugins of WordPress templates als dit expliciet door Klant is gevraagd en is overeengekomen. Echter kan Yilps hiervoor na Livegang van de Website niet meer verantwoordelijk worden gehouden.
10.13 Yilps doet hierbij alles binnen haar vermogen om vooraf aan Livegang goede externe software zoals WordPress software te adviseren aan de Contractant. Het voordeel van deze software gebruiken is dat Contractant geen ontwikkelkosten betaalt aan WordPress en hier relatief goedkoop gebruik van kan maken. Alleen kan Yilps niet verantwoordelijk worden gesteld door Contractant voor de uiteindelijk werking van de software na oplevering van de ingezette software (zoals plugins of Templates), gezien Yilps deze software niet zelf heeft ontwikkeld. Problemen in, ontbrekende of verkeerde specificaties van software van derden kunnen van invloed zijn op de door Yilps uit te voeren werkzaamheden en de werking of visualisatie daarvan en kan van invloed zijn op gedane tijdsinschattingen of overeengekomen deadlines.
10.14  Missende functionaliteit die Yilps eerder had geoffreerd aan Contractant en is vergeten (door Yilps en de Contractant), wordt binnen een maand na oplevering van de website kosteloos ontwikkeld. We spreken in dit geval niet van een “bug” maar van een “volgens afspraak nog te ontwikkelen onderdeel”.
10.15  Als er in de software een bug zit of sluipt, dan zal Yilps proberen dit op te lossen, maar dat valt buiten de scope en zal apart worden geoffreerd. Hierin valt ook het benaderen van de softwaremaker.
10.16  Een bug op de website, niet veroorzaakt door software van derden, welke binnen 1 week na oplevering van het project aan Yilps wordt gemeld door de Contractant, wordt kosteloos door Yilps opgepakt. Een week na oplevering of ingebruikname van de website, wordt de tijd nodig voor het oplossen van problemen, bugs of het doen van aanpassingen (welke buiten de service van een half uur per maand valt, voor het eerste half jaar, zie artikel 6.2) doorberekend aan de Contractant.
10.17 Yilps zorgt voor het aanmaken van 1 e-mailadres behorende bij de Domeinnaam in het geval Contractant een pakket heeft afgenomen waarin deze mogelijkheid door Yilps wordt aangeboden. Indien Contractant een eigen e-mailprogramma gebruikt, is Yilps niet verantwoordelijk voor de koppeling tussen de webmail welke Yilps aanmaakt voor Contractant en het eigen email programma dat Contractant gebruikt. Yilps verstrekt indien gewenst en op verzoek een instructie handleiding aan Contractant per e-mail hoe deze koppeling gemaakt kan worden. Er is een limiet aan de hoeveelheid van de e-mail inbox. Deze limiet is 5.000 mb (vijfduizend Megabytes). Wanneer deze limiet wordt bereikt is er geen e-mail verkeer meer mogelijk. De Contractant is zelf verantwoordelijk voor het legen van de eigen e-mail inbox.
10.18  Indien Yilps het vermoeden heeft dat de Content inbreuk maakt op de aan derden toekomende (intellectuele eigendoms) rechten dan wel anderszins onrechtmatig is, zal Yilps Contractant hiervan op de hoogte brengen en hem een termijn stellen waarbinnen de Content dient te worden aangepast. Indien Contractant aan dit verzoek geen gehoor geeft, acht Yilps zich gerechtigd de Content te verwijderen. Indien naar de mening van Yilps een nadere termijn echter niet kan worden afgewacht is zij gerechtigd per direct tot verwijdering over te gaan, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Yilps is gerechtigd om .zip, .mp3, .jpg en soortgelijke bestanden te verwijderen indien deze bestanden leiden tot een te grote belasting van de Servers.

 

Artikel 11: garanties en aansprakelijkheid
11.1 Yilps is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Yilps in welk geval Yilps uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
11.2  De totale aansprakelijkheid van Yilps bedraagt nooit meer dan de helft van het totaal van de vergoeding voor de betreffende door Yilps geleverde Producten of Diensten en nooit hoger dan de helft van het door Contractant betaalde bedrag gedurende de laatste 6 maanden van de betaling. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan 200 euro per gebeurtenis. Een reeks van gebeurtenissen wordt daarbij als één gebeurtenis beschouwd.
11.3  Onder directe schade worden enkel en uitsluitend verstaan de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Yilps te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Yilps wel aan de Samenwerking voldoet.
11.4 Yilps is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade voorde Contractant welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de website.
11.5  Iedere aansprakelijkheid van Yilps voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot winstderving, omzetderving en gevolgschade, is uitgesloten.
11.6  Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 3 (drie) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Contractant is ingesteld.

 

Artikel 12: opschorting
12.1 Yilps heeft het recht de ontwikkeling van de producten en/of diensten zoals overeengekomen in de Samenwerking, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Contractant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Samenwerking en of deze Algemene Voorwaarden. Zodra Contractant wederom zijn verplichtingen uit de Samenwerking nakomt dan zal Yilps de opschorting opheffen.

 

Artikel 13: looptijd en beëindiging van de Samenwerking

13.1a  Wanneer Contractant bij het betalen van het pakket, naast de eenmalige opstart vergoeding, heeft gekozen de maandelijkse financiële verplichting maandelijks te betalen, dan wordt na de betalingstermijn van minimaal een jaar de verbintenis automatisch omgezet naar een Samenwerking voor onbepaalde tijd. Contractant is bij deze vorm van betalen na 2 jaar gerechtigd de Samenwerking te beëindigen met inachtneming van een maand opzegtermijn.
13.1b Wanneer Contractant bij het betalen van het pakket, naast de eenmalige opstart vergoeding, heeft gekozen de maandelijkse financiële verplichting jaarlijks te betalen, dan wordt na de betalingstermijn van minimaal een jaar wordt de verbintenis automatisch omgezet naar een Samenwerking voor 1 jaar, welke jaarlijks automatisch verlengd wordt. Contractant is bij deze vorm van betalen gerechtigd de Samenwerking schriftelijk te beëindigen. Echter dient de opzegging uiterlijk 30 dagen voor de nieuwe termijn schriftelijk worden doorgegeven. Indien de opzegging dus niet plaatsvindt, wordt het contract automatisch verlengd met een jaar.
13.2  Onverminderd alle overige rechten, is Yilps gerechtigd de Samenwerking zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Contractant:
o Contractant surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan Contractant is verleend,
o Contractant in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag tot faillissement is ingediend,
o Contractant niet voldoet aan haar verplichtingen uit de Samenwerking zoals in de Samenwerking en/of deze Algemene Voorwaarden en haar te kortschietingen, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door Yilps, niet binnen een redelijke termijn heeft herstelt.
13.3  Vroegtijdige opzegging of ontbinding van de Samenwerking ontslaat Contractant nooit van enige betalingsverplichting voor de door Yilps geleverde Producten en/of Diensten. Nog openstaande financiële verplichtingen van Contractant aan Yilps, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
13.4  Binnen twee weken na een vroegtijdige beëindiging van de Samenwerking retourneert Contractant al hetgeen Yilps in het kader van de Samenwerking aan Contractant ter beschikking heeft gesteld en staakt Contractant het gebruik van de door Yilps geleverde producten of diensten.
13.5  Contractant heeft binnen 3 jaar na beëindiging van de Samenwerking geen enkel recht op een overdracht vanuit Yilps van enige Content, broncodes, etc..
13.6  Na een Samenwerking van minimaal 3 jaar en zodra Contractant alle verplichtingen richting Yilps heeft voldaan, kan Yilps, naar eigen inschatting, inzicht en keuze, Contractant helpen om (delen van) de website (voor zover technisch te realiseren door Yilps en voor zover Yilps daar capaciteit voor heeft) aan Contractant over te dragen. Yilps heeft altijd de mogelijkheid een voorstel te doen richting Contractant voor eventuele kosten van deze werkzaamheden. Contractant is niet verplicht met deze kosten akkoord te gaan en kan er in dat opzicht altijd voor kiezen af te zien om (delen van) de website te ontvangen.

 

Artikel 14: slotbepalingen
14.1  Op de Samenwerking is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Yilps heeft het recht om, zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Contractant, de rechten en verplichtingen uit de Samenwerking gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een dochteronderneming, een andere partij (bijvoorbeeld in het geval van overname van de activiteiten), of (delen van) de activiteiten uit te besteden.
14.3 Bij een geschil wordt deze voorgelegd aan een bevoegde rechter in Amsterdam. Yilps BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 67254462.
14.4 Het initiatief Yilps viel in een deel van het jaar 2016 onder Trend Development BV en is aan het einde van het jaar 2016 in zijn geheel automatisch overgegaan in YILPS BV. Contractant kan op geen enkele wijze aanspraken maken richting Trend Development BV.

Close

Vul je gegevens in en ontvang jouw website voorstel

Chat